tempo - temps - time

Esperanto français English
horloĝo horloge clock
brakhorloĝo montre (wrist-)watch
Kioma horo estas ? Quelle heure est-il ? What time is it?
horo heure hour
minuto minute "
sekundo seconde second
mateno
antaŭtagmezo
matin, matinée
"avant midi"
morning
[A.M.]
tagmezo midi midday, noon
posttagmezo après-midi afternoon, [P.M.]
tago, (diurno) jour, journée day
vespero soir, soirée evening
nokto nuit night
noktomezo minuit midnight
hieraŭ hier yesterday
hodiaŭ aujourd'hui today
morgaŭ demain tomorrow
semajno semaine week
monato mois month
sezono saison season
jaro an, année year
kalendaro calendrier calendar